Wiedza historyczna Franciszka Salezego Jezierskiego

Prof. Bronisław Treger w swojej pracy pt. "Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego" zauważa, że "wiedzę historyczną Jezierskiego doceniali, znający go osobiście, tak wybitni przedstawiciele elity intelektualnej polskiego oświecenia jak Kołłątaj i Jan Śniadecki."

Poniżej znajdują się opinie tych dwóch zasłużonych postaci o Franciszku Salezym Jezierskim. Na pewno wyróżniający jest sam fakt, że pochodzącego z Gołąbek w ziemi łukowskiej kanonika Jezierskiego znały osobiście tak wybitne osobistości swojej epoki.

Hugo Kołłątaj i Jan Śniadecki z uznaniem o wiedzy Franciszka Salezego

Autor Listów Anonima (Hugo Kołłątaj, 1750-1812) informuje o wykształceniu swego współpracownika: „(...) nauki duchowne składając szkołę misjonarzów, stały się mocnym fundamentem i prawidłem wszystkich wiadomości, których w ciągu życia swego nabył; w teologiji i historyi kościelnej biegły, uformował się na bardzo dobrego kaznodzieję. (...) Ksiądz Jezierski okazawszy swą zdatność w pracach apostolskich pod okiem Kierskiego [Józefa Tadeusza, biskupa przemyskiego w latach 1768-1783 — B. T.] udał się potym do Włoch, gdzie wiadomości swoje bardziej jeszcze rozszerzył, a do nauk duchownych dodał gruntowną umiejętność historyi krajowej i powszechnej” *

Jan Śniadecki (1756 - 1830) - polski astronom, matematyk, filozof, geograf, pedagog, krytyk literacki i teoretyk języka, autor kalendarzy i poeta** - powiada, że kanonik „Pełen był ducha starożytnych naszych polskich pisarzy, których dobrze mógł naśladować, gdy mu tego było do ukrycia się potrzeba. Wielką miał wiadomość historyi krajowej” ***

* (H. Kołłątaj, Przedmowa, w: F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione, Warszawa 1791, s. X, XI).

** źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%9Aniadecki

*** (J. Śniadecki, Uwagi nad „Historyją literatury polskiej’’, przez Feliksa Bentkowskiego w tomie I, w Warszawie 1814, w: M. Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, Wilno 1865, s. 393).